JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Tvist om pengar mot någon i annat EU-land

Om du har en tvist om pengar med en person eller ett företag i ett annat EU-land (utom Danmark) kan du i stället för att använda de rättsliga medel som finns i de två medlemsstaterna välja att antingen inleda ett europeiskt småmålsförfarande eller ansöka om ett europeiskt betalningsföreläggande.

Det europeiska småmålsförfarandet

En person eller ett företag i Sverige kan inleda ett europeiskt småmålsförfarande mot någon i ett annat EU-land. Omvänt kan en person eller ett företag i ett annat EU‑land inleda ett sådant mot någon som bor här i Sverige. Reglerna om europeiskt småmålsförfarande gäller i samtliga EU-länder utom Danmark. Detta innebär att man inte kan inleda ett europeiskt småmålsförfarande i dansk domstol och en dom från ett europeiskt småmålsförfarande gäller inte i Danmark.

Tvisten får högst röra 5 000 euro. Som huvudregel ska handläggningen av målet vara skriftlig men om domstolen anser att det behövs muntliga förhandlingar kan sådana komma att hållas.

Hur ska ansökan göras

För att inleda förfarandet ska en ansökan lämnas in. Ansökan ska alltid göras på en speciell blankett som är gemensamma inom hela EU. På Europeiska juridikportalen finns standardformulär för småmålsförfarandet på alla språk. För att inleda förfarandet måste formulär A fyllas i. Eventuella styrkande handlingar såsom kvitton, fakturor osv. ska skickas med formuläret. Ansökan kan lämnas in antingen av dig som sökande eller av ditt juridiska ombud.

Du kan läsa mer om hur det går till att göra en ansökan enligt det europeiska småmålsförfarandet och hur domstolen behandlar din ansökan på Europeiska juridikportalen. Där finns en kortfattad introduktion till användningen av förfarandet som grundar sig på förordningen kallad Användarhandledning till det europeiska småmålsförfarandet.  

Observera att du ofta måste betala ansökningsavgiften till domstolen samtidigt som du skickar din ansökan. Kontakta domstolen för mer information. 

På Europeiska juridikportalen finns även information om vilka domstolsavgifter som olika länder tar ut av den som använder det europiska småmålsförfarandet.

De ansökningsavgifter som Sveriges Domstolar tar ut kan du läsa mer om här.

Betalning till Sveriges domstolar kan ske genom Sveriges Domstolars betaltjänst för ansökningsavgifter. Ange då att inbetalningen avser ”Stämning” och ange tvistens värde omräknat i SEK.

Vart ska ansökan skickas?

När du vill inleda ett europeiskt småmålsförfarande måste du först avgöra till vilket EU-land du ska skicka ansökan. I Sverige är det tingsrätten som är behörig domstol för europeiska småmål.

Huvudregeln är att du ska skicka ansökan till domstolen i det land där svaranden bor. Om du bor i Sverige och har ett krav på någon i ett annat EU-land måste du alltså vända dig till det andra landets domstol med din ansökan. Om du bor i ett annat land än Sverige och har ett krav på någon som bor i Sverige ska du lämna din ansökan till tingsrätten på den ort där svaranden bor.

Det finns dock en mängd undantag från denna huvudregel som kan medföra att du som bor i Sverige och har ett krav på någon i ett annat land i vissa fall kan lämna in ansökan till tingsrätten på den ort där du själv bor. Som exempel kan nämnas när sökanden är att anse som konsument i förhållande till den andra parten. Detta kan vara fallet om man för privat bruk (som konsument) har köpt varor av ett utländskt företag som riktar sin verksamhet bland annat till konsumentens land. Konsumenten har då möjlighet att lämna ansökan till sitt eget lands domstol, oavsett i vilket land svaranden finns.

För att hitta vilken tingsrätt som är tingsrätt för den ort där sökanden eller svaranden bor kan du använda vår tjänst Sök domstol.

På Europeiska juridikportalen finns även ett sökverktyg som hjälper dig att hitta de domstolar som har behörighet att pröva mål enligt det europeiska småmålsförfarandet.

Hjälp och information

Behöver du praktisk hjälp med att fylla i ansökningsformuläret eller allmän information om tillämpningsområdet för det europeiska småmålsförfarandet och om vilka domstolar som är behöriga att döma det europeiska småmålsförfarandet kan du kontakta tingsrätten. Du kan även kontakta Konsument Europa som ger kostnadsfri information och rådgivning till konsumenter vid gränsöverskridande handel inom EU.

Europeiskt betalningsföreläggande

Om tvisten rör mer än 5 000 Euro eller du tror att den som är skyldig dig pengar kommer att gå med på att betala det belopp du kräver kan det vara lämpligt att istället för det europeiska småmålsförfarandet använda förfarandet för europeiskt betalningsföreläggande. Om det visar sig att den som är skyldig dig pengar inte går med på att betala, kan målet överlämnas till domstol för att avgöras där.

Mer information om europeiskt betalningsföreläggande finns på Kronofogdens webbplats:

För den som vill få betalt.

För den som blir krävd på pengar.
Senast ändrad: 2017-11-07