JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Arbetstvist

En arbetstvist är en tvist (en tvist uppstår om två parter inte kommer överens) som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Arbetsdomstolen (AD) är en specialdomstol med uppgift att pröva arbetsrättsliga tvister. Vissa typer av arbetstvister kan prövas direkt av Arbetsdomstolen, andra tas upp av en tingsrätt.

Vilka tvister tar Arbetsdomstolen upp?

För att en arbetstvist ska få föras direkt i Arbetsdomstolen krävs två saker:

  • Talan måste väckas av en arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation eller av en arbetsgivare som själv slutit kollektivavtal.
  • Därutöver måste målet gälla tvist om kollektivavtal eller tvist som avses i medbestämmandelagen (exempelvis föreningsrättstvister eller tvister om förhandlingsrätt) eller tvist mellan parter som är bundna av kollektivavtal eller tvist som angår arbetsplats där kollektivavtal gäller.

Arbetstvister som tas upp av tingsrätt

I andra typer av arbetstvister ska talan väckas vid tingsrätt. För en enskild arbetstagare som inte är medlem i eller inte har stöd av någon facklig organisation gäller alltså att talan ska väckas vid tingsrätt. Detsamma gäller en arbetsgivare som inte har stöd av en arbetsgivarorganisation. Om en part är missnöjd med tingsrättens avgörande i en sådan tvist kan överklagande ske till Arbetsdomstolen.

Överklaga?

I båda fallen innebär Arbetsdomstolens dom ett slutligt avgörande av tvisten. Arbetsdomstolens dom kan alltså inte överklagas.

Tidsfrister

Vid arbetstvister är det viktigt att tänka på att agera inom de relativt korta tidsfrister som i de flesta fall gäller för att få en prövning till stånd.
Senast ändrad: 2017-03-10

Mer om arbetstvister

Läs mer på Arbetsdomstolens webbplats (länken öppnas i nytt fönster).