JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Hyres- och arrendenämnden i Västerås söker ett hyresråd

Arbetsbeskrivning

Hyres- och arrendenämnden är en förvaltningsmyndighet med rättsskipande uppgifter. Hyresnämnden medlar i tvister som rör bostäder och lokaler samt fattar beslut i ärenden med tillämpning av bl.a. hyreslagen, bostadsrättslagen och hyresförhandlingslagen. Arrendenämnden medlar och fattar vissa beslut i tvister mellan jordägare och arrendatorer och kan vara skiljenämnd i arrendetvister.

Hyres- och arrendenämnden söker nu ett nytt hyresråd som ska ersätta ett av våra hyresråd som föreslagits till anställning som hyresråd vid annan hyresnämnd.

Du är som hyresråd ordförande i nämnden vid bl.a. prövning av tvister. Det är därför av stor vikt att du har intresse och förmåga att leda förhandlingar, medla samt rättsligt kunna hantera och bedöma tvister. Arbetet som hyresråd är stimulerande, utvecklande samt ställer krav på självständighet och personlig integritet.

Kansliorten för nämnden är belägen i Västerås, men uppgiften som hyresråd är förenad med resor inom verksamhetsområdet, som förutom Västmanland omfattar Uppsala, Södermanlands och Dalarnas län.

Du har som hyresråd en möjlighet att tjänstgöra vid Västmanlands tingsrätt i den dömande verksamheten med handläggning av såväl brottmål som tvistemål.


Kvalifikationer

Hyres- och arrendenämnden välkomnar dig som är öppen, drivande och som tillsammans med övriga medarbetare på arbetsplatsen vill delta i ett ständigt aktivt pågående utvecklingsarbete för en effektiv verksamhet med hög kvalitet och bra bemötande utifrån de krav medborgarna i dag ställer på domstolsväsendet.

Du har som hyresråd ett stort ansvar för att arbetet i nämnden och vid tingsrätten kan utföras på ett rättssäkert och effektivt sätt. Det krävs att du har mycket god förmåga att se sammanhang samt identifiera, analysera och lösa komplexa rättsliga problem. Du måste som hyresråd ha integritet, dvs. kunna tänka självständigt och kritiskt utan att låta dig påverkas av tillfälliga strömningar i samhället och tryck från massmedia eller andra. Du måste också ha förmåga att fatta beslut inom rimlig tid med hög kvalitet. I detta ligger att kunna prioritera målen på ett lämpligt sätt och ha god känsla för vilken arbetsinsats som olika frågor kräver. Du måste kunna uttrycka dig klart och begripligt både muntligen och skriftligen bl.a. för att kunna – för media och andra intresserade – förklara nämndens avgöranden. Du måste vidare kunna behandla parter och andra som kommer inför nämnden och domstolen med respekt, uppträda balanserat och inge förtroende.

Du ska som hyresråd ha intresse för och förmåga att handleda unga jurister, handläggare och andra som är i behov av vägledning.

Du som söker tjänsten som hyresråd ska uppfylla de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare. Kravprofilen hittar du på länken nedan.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning bl.a. inom ramen för Domstolsakademin.


Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Hyresråd anställs med fullmakt
Omfattning: Heltid
Tillträde enligt överenskommelse

Antal platser: 1
Lön: Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning


Ansökan

Sista ansökningsdag: 2017-10-22
Arbetsgivarens referensnummer: 92-2017

Ansök via epost till:
domarnamnden@dom.se

Kontakt

Per Kjellsson
Lagman och myndighetschef
021-310 510
070-694 83 96
per.kjellsson@dom.se


Övrigt

Tillsättningen gäller under förutsättning att nuvarande befattningshavare erhåller annan anställning.

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.


Läs mer »

Om Hyres- och arrendenämnden i Västerås

Hyres- och arrendenämnden i Västerås är en av åtta nämnder i Sverige. Upptagningsområdet omfattar Västmanlands, Uppsala, Södermanlands och Dalarnas län. Vid nämnden tjänstgör förutom myndighetschefen tre hyresråd och fyra handläggare.

Hyres- och arrendenämnden i Västerås är centralt placerad i Västerås tillsammans med Västmanlands tingsrätt, några minuters gångavstånd till tågstationen med goda kommunikationer.

På den gemensamma arbetsplatsen finns drygt 100-talet medarbetare, varav 20 är knutna till en storväxel. De gemensamma lokalerna är moderna och ändamålsenliga. Särskilt fokus har på senare tid lagts på att skapa en hög säkerhet såväl för egna medarbetare som för dem som kommer till domstolen och hyresnämnden. Domstolen har permanent säkerhetskontroll.

Västmanlands tingsrätt och hyresnämnden söker ständigt och gemensamt utveckla arbetsformerna för att uppfylla medborgarnas krav på rättsäkerhet, effektivitet, öppenhet och tillgänglighet. Vi eftersträvar ett öppet och trivsamt arbetsklimat, där allas delaktighet och ansvarstagande värdesätts.