JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nytt från Europadomstolen - urvalsprinciper

Principen för det subjektiva urvalet är väsentligen en gallringsprincip som i huvudsak går ut på att sålla bort i första hand domar som rör ofta återkommande frågor. Det gäller främst mål om rätten till rättegång inom skälig tid, artikel 6.1, vilka utgör en stor del av domstolens avgöranden.

Även mål som väsentligen gäller skyndsamhetskraven i artikel 5 hör hit. Dessa mål anges under respektive artikel för varje avgörandedag med namn och klagomålets nummer under rubriken "SKÄLIG TID". I viss utsträckning lämnas uppgifter om typen av process, t.ex. civilprocess eller brottmål.

Andra mål avseende återkommande frågor finns samlade under huvudrubriken ÅTERKOMMANDE FRÅGOR. Där redovisas målen med parternas namn och avgörandedagen under särskilda underrubriker, som t.ex. "Militär ledamot i turkisk brottmåls- eller säkerhetsdomstol", "Part inte fått del av handlingar och kontradiktoriskt förfarande i kassationsdomstol", "Bristande eller underlåten verkställighet av domar" etc. Under uppgifterna om målen görs hänvisningar till tidigare nummer av nyhetsbladet där mål om samma fråga har refererats eller omnämnts.

I övrigt gallras mål som avskrivs på grund av förlikning och även sparsamt sådana mål där förhållandena markant skiljer sig från svenska förhållanden och där intresset för svenska läsare allmänt sett inte torde vara så stort. Domar som enbart gäller frågan om skadestånd refereras normalt inte. Som regel refereras inte heller beslut i fråga om admissability/inadmissability utom när det gäller "svenska mål", dvs. mål där Sverige står som svarande. Härefter kvarstår förhoppningsvis de mest intressanta avgörandena. Den princip som sålunda ligger till grund för urvalet hindrar emellertid inte att även mål av ovan nämnda slag i undantagsfall kan komma att refereras.

Under rubriken ÖVRIGT tas i förekommande fall upp avgöranden från andra domstolar, t.ex. EG-domstolen och andra internationella domstolar, som kan vara av intresse när det gäller mänskliga rättigheter. Här kan också anges litteratur av intresse.
Senast ändrad: 2011-04-12